Protokoll konstituerande styrelsemöte

Konstituerande Styrelsemöte Tråsättra Norra Samfällighet den 16:e mars 2013 i Föreningshuset Praktejderv. 11.

Närvarande

Josef Katkits
Rickard Lindkvist
Åke Wallebom
Annika Dynefalk
Lena Falck
Håkan Melin

§ 1 Mötets öppnande

 

Mötet hölls i samband med ordinarie årstämma

§ 2 Val av sekreterare

 

Styrelsen beslutade att

välja Josef Katkits att föra protokoll under mötet

§ 3 Val av justerare

 

Styrelsen beslutade att

välja Rickard Lindkvist att  justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordningen

§ 5 Konstituerande

Styrelsen beslutade att

välja Rickard Lindkvist till kassör

välja Åke Wallebom till sekreterare

Styrelsens sammansättning för 2010

Josef Katkits                  Ordförande
Rickard Lindkvist           Kassör
Åke Wallbom                Sekreterare
Annika Dynefalk            Ledamot
Lena Falck                    Ledamot
Håkan Melin                 Suppleant
Emil Larsson                 Suppleant

 

§ 6 Firmatecknare

Styrelsen beslutade att

välja Rickard Lindkvist och Josef Katkits att var för sig teckna föreningens firma.

 

§ 7 Övriga frågor

Inga frågor har hänskjutits till styrelsen från årsmötet.

 

§  Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att

förlägga nästa styrelsemöte till Föreningshuset den 26:e mars klockan 19:30

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.