Tråsättra Norra Samfällighet

 

Anteckningar extra årsmöte 15/5 2012

 

Närvarande hushåll:

 

Praktejdervägen 3

Praktejdervägen 5

Praktejdervägen 8

Praktejdervägen 10

Praktejdervägen 13

Praktejdervägen 15

Praktejdervägen 18

 

Gudingvägen 5

Gudingvägen 6

Gudingvägen 8

Gudingvägen 9

 

Ådavägen 2

Ådavägen 6

Ådavägen 11

Ådavägen 12

Ådavägen 13

Ådavägen 14

 

Ej närvarande hushåll, som har lämnat  röstfullmakt eller meddelande i förväg:

Praktejdervägen 2

Praktejdervägen 16

Gudingvägen 10

Gudingvägen 17

 

Agenda

 

 

1 – Bekräftelse av ordinarie mötets röstning  för styrelsemedlemmar och röstning om ordningen

- genomfört

 

2 – Årsredovsining

 

Josef Katkits läste upp årsredovisningen. Några punkter fick klargöras.

 Det har förekommit att årsavgiften ej inkommit från medlemmar, I dom flesta fall beror detta på att medlemmarna i fråga varit gamla/sjuka, legat på sjukhus. Styrelsen har då inte vidtagit åtgärder för att driva in årsavgiften.

För 2010-2011 har alla avgifter inkommit.

 

 

3 – Ansvarsfrihet

 

Mötet har röstat för styrelsens ansvarsfrihet.

  

4 – Budget och röstning om årsavgift

 

a) Lekplatsupprustning:

 

·        Synpunkt: Diskussionen om lekplatserna saknas i föregående protokoll.

 

3 budget har presenterats på utskicket. Alla tre innehåller upprustning av lekplatserna för 70,000 kr samt 30,000 budgeterat för föreningshusets renovation

Josef Katkits presenterade ett 4:e alternativ, enligt vilket föreningen själv skulle renovera lekplatserna. Många närvarande anmälde sig som frivillig att hjälpa till. Josef Katkits tog på sig ansvaret att koordinera aktiviteterna. Frågan lades fram till röstning.

 

Röstningsresultat:

Förslaget med egen reparation bifallades, villkorat att styrelsen gör upp en plan på framtida lekplatsupprustning samt kontrollerar med kommunen om man får göra så.

Budgeterad kostnad: 10,000 kr.

 

b) Föreningshusreparering:

 

Ordförande förklarar läget angående vattenskadan. Försäkringsbolaget har haft en firma på platts som har bedömt skadan och lämnat en kostnadskalkyl. Den allmänna uppfattningen är att kalkylen är med råge tilltagen, problem kvarstår dock att ordförande och flera av ledamöterna har sökt efter hantverkare som kan åta sig jobbet men det är svårt att finna. Ordförande har dock fått in ytterligare en kalkyl från en entreprenör som är något billigare, fast det är svårt att få försäkringsbolagets godkännande.

Efter diskussion fastslås att försäkrings bolagets rekommenderade firma (PSB) ska anlitas. Detta innebär att föreningen slipper projektleda och att allt styrs av försäkringsbolaget.

 

Josef Katkits har samtidigt presenterat kalkylen från två olika leverantörer på föreningshusets reparation.  Kalkylen från företaget PSB innehåller en självkostnad på 51,000 kr inklusive självrisk på 30 800 kr. Kalkylen från det andra företaget, Kompaktbygg AB, innehåller en självkostnad på 8000 kr + självrisk.

Försäkringsbolaget Länsförsäkringar kommer inte att godkänna inte detta,  eftersom återställning av ytskicktet skall också räknas med i självkostnaden, vilket inte var med i anbudet.

Röstningsresultat:

 

Efter diskussion fastslås att försäkrings bolagets rekommenderade firma (PSB) ska anlitas. Detta innebär att föreningen slipper projektleda och att allt styrs av försäkringsbolaget.

 

c) Styrelseersättning

 

Ersättningen för styrelsedeltagare diskuterades och ordförande förklarade att även om inte alla styrelsemedlemmar närvarit vid varje möte, har styrelsen haft fler möten än vanligt så en genomsnitts ersättning på 187:- har betalts ut. Medlemmarna får aldrig betalt mer än 250:-/möte.

Förslag: arvodet förblir 6000 kr / år

 

Röstningsresultat:

 

Bifalles.

 

d) Årsavgift

 

Förslag: Budget alternativ 1, 2 eller 3.

 

Röstningsresultat:

 

Budget alternativ 2. (1000 kr + 500 kr extra för att bilda upp en underhållsfond.)

 

Årsavgiften  skall betalas tills den 31/5. Kronofogden skall anlitas i fall årsavgiften inte betalas efter 2 påminnelser. Kostnaden för kronofogden tillfaller hushållet.

 

5 – Övrigt

Synpunkt: Medlem undrar om inte minst hälften av medlemmarna måste vara närvarande för att röstning ska vara giltig. Så här står dt i stadgarna:

 

Kan det vara detta medlemmen hänvisar till? I så fall handlar det om styrelsen.

 


 

BUDGET 2012

 

Avgift per fastighet                                                1500 kr                                               

 

INKOMSTER

 

Medlemsavgifter                                     82500 kr

Uthyrning av föreningslokalen till verksamhet          1000 kr          

 

UTGIFTER

 

Beskrivning

Kostnad, kr

1

El

16000

2

Vatten

4000

3

Försäkring

3170

4

Vattenskada, självrisk + ytskick

51000

5

Trappor framför dörrarna, 2 st, materialkostnad

600

6

Web-hotell

414

7

Vårstädning

1000

8

Lekplatsrenovering, eget arbete

10000

9

Omkostnader

1700

10

Arvode

6000

 

Summa

93884

 

TILLGÅNGAR

 

Beskrivning

Kronor

1

Konto

50000

2

Kontant

2000

3

Årsavgift + uthyrning

83500

 

Summa

135500

 

UNDERHÅLLSFOND
 + 41616 kr